مالیات

فقط برای بچه های سال اول که تازه  پر کردن فرمهای tax را شروع کردن 

این فرمها را از دفترچه مربوط جدا کرده و پر کنید:  

-----------------------------------

فرمهای سبز (Federal)

-T1 General 2008 در۴  برگ که مشخصات  شما و نتیجه عملیات در آن نهایی می شود . میزان مبلغ برگشتی با توجه به خطوط ۴۴۸/۴۵۰و ۴۵۲ که T4 و هزینه های پزشکی آنها را مشخص می کند معلوم می شود.

- Schedule1 خط ۱ /۷/۹/۱۰ و ۱۱  همچنین شماره ۳۳۲ در صورت هزینه های پزشکی این فرم با توجه به T4 پر می شود

- 11 Schedule شامل هزینه های تحصیلی با توجه به T2202A/ این هزینه ها به سال بعدی منتقل می شود. (carry forward )

-------------------------------------

فرمهای صورتی( Provincial)

-Saskatchewan tax SK428 خطوط ۱/۸/۱۰ و ۱۹ مانند schedule 1 

-S11 -Tuition and Education amounts  مانند schedule11  

 

به قلم سیمین

 

------------------------------------    

فرمهای T4 /T4A / medical expenses/bus pass , T2202A  را ضمیمه فرمهای پرشده کرده به آدرس Ottawa بفرستید(دقت کنید که فقط از سال دوم به بعد به Winnipegارسال می شود) 

--------------------------------- 

اگر سوالی هست همینجا بنویسید. 

 

 به قلم سیمین