مسکن

با توجه به تعدد دوستان ایرانی تازه وارد و مشکل پیدا شدن مسکن چنانچه دوستان مقیم ساسکاتون محلی برای اجاره حتی به صورت موقت دارند خوشحال می شیم با psa هم در میان بذارند. 

سیمین